Αρ. Πρωτ. 143

Θέμα: Ανακοίνωση αποτελεσμάτων της υπ’ αριθμ. 1/2019 Ανοιχτής Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ. ΚΩΔ. ΟΠΣ 5030537

Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΕΝ ΕΛΛΑΔΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ (HATTA) έχοντας εφαρμόσει τις διαδικασίες που προβλέπονται στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος και λαμβάνοντας υπόψη:

  • το από 14/01/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων,
  • το υπ’ αριθμ. 315/15-01-2020 Πρακτικό του ΔΣ του HATTA που επικυρώνει το από 14/01/2020 Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών και Ανάθεσης Συμβάσεων,

προβαίνει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων και στην ανάρτηση του καταλόγου δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών ως ακολούθως:

 

Α/Α ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
1 001/27-3-2019 SYNERGY KEK AE Α2, Α3
2 002/28-3-2019 TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ Α3, Α4
3 003/21-5-2019 ΠΕΡΓΑΜΗΝΗ ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α1, Α2
4 004/22-5-2019 ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ Α1, Α2
5 005/3-6-2019 ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ – IDS ΕΠΕ Α1, Α2
6 006/5-6-2019 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΝΤΥΠΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΕ Α1, Α2
7 007/9-9-2019 PROJECTYOU ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΜON. Ε.Π.Ε. Α2
8 008/9-1-2020 EURO KDK ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Α1, Α2

Γωγώ Αποστολοπούλου

Υπεύθυνη Έργου