Οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων ωφελουμένων, (Γ’ Κύκλος)

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 07/2021 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5030537) – Γ’ κύκλος προβαίνει στη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων, ο οποίος περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες.

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων (Γ’ Κύκλος)

Οριστικός πίνακας απορριφθέντων (Γ’ Κύκλος)

Διευκρινίζεται ότι κατά την ένταξη στo πρόγραμμα κατάρτισης προηγούνται οι ωφελούμενοι στον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του πρώτου και δεύτερου κύκλου προσκλήσεων (Αρ. Πρόσκλησης 03/2019 και Αρ. Πρόσκλησης 06/2020).