Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Στελέχωση της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού με δύο (2) Επιστημονικά Στελέχη στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης:

«Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης», με ΚΩΔ. ΟΠΣ (MIS) 5030537, του Ε.Π. «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020».

Η πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Αριθμός Πρόσκλησης : 2/2019

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 9/8/2019 έως και 23/8/2019 και ώρα 13:00

Για το κείμενο της πρόσκλησης πατήστε εδώ.

Υπόδειγμα 1
Υπόδειγμα 2

Προσωρινός Πίνακας Αποτελεσμάτων

Οριστικός Πίνακας Αποτελεσμάτων