Οριστικός πίνακας επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων ωφελουμένων, (B’ Κύκλος)

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ), στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 06/2020 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5030537) – Β’ κύκλος και έπειτα από την ολοκλήρωση της εξέτασης των ενστάσεων, προβαίνει στη δημοσίευση του Οριστικού Πίνακα Κατάταξης Ωφελουμένων, ο οποίος περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες.

Οριστικός πίνακας επιτυχόντων και επιλαχόντων (Β’ Κύκλος)

Οριστικός πίνακας απορριφθέντων (Β’ Κύκλος)

Πρακτικό επιτροπής ενστάσεων

Πρακτικό επιτροπής επιλογής