Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων ωφελουμένων

Στο πλαίσιο υλοποίησης της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» (ΟΠΣ 5030537) και μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου της πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών των ωφελούμενων, καθώς και της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων συγκροτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων, ο οποίος περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 4/9/2020 έως 9/9/2020 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις κατατίθενται εγγράφως στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ) Ξενοφώντος 14, 105 57 Αθήνα ή αποστέλλονται στο e-mail project@hatta.gr.

Για τον Προσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων & Επιλαχόντων πατήστε εδώ.

Για τον Προσωρινό Πίνακα Απορριφθέντων πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο Υποβολής Ένστασης πατήστε εδώ