Ανοιχτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για ένταξη στο Μητρώο Συνεργατών και στον Κατάλογο δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών, Φυσικών ή Νομικών Προσώπων, του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων ΗΑΤΤΑ.

Πράξη «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε ανέργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030537 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020»

Στα Πλαίσια της Πράξης Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε ανέργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) Της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με Κωδικό ΟΠΣ 5030537 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ για την δημιουργία, διατήρηση και συμπλήρωση του Μητρώου Συνεργατών και του Κατάλογου δυνητικών προμηθευτών και παρόχων υπηρεσιών αυτής και προκειμένου να στελεχώσει τον τομέα παροχής υπηρεσιών επιστημονικής και τεχνικής στήριξης, απευθύνει την παρούσα ανοιχτή πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε κάθε ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα που πληροί τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα πρόσκληση για εγγραφή στον κατάλογο προμηθευτών – παρόχων υπηρεσιών στις κατηγορίες που περιγράφονται στο Παράρτημα Ι της παρούσας.

1. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας για εγγραφή στο Μητρώο έχει κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό:
Α.1. εφόσον το φυσικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις, που είναι ειδικότερα:

 • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
 • η μη ύπαρξη καταδίκης βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
 • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
 • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
 • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Α.2. εφόσον το νομικό πρόσωπο πληροί τις ελάχιστες απαιτούμενες προϋποθέσεις, που είναι ειδικότερα:

 • η μη ύπαρξη αμετάκλητης καταδικαστικής απόφασης για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας και παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων των φυσικών προσώπων που ασκούν την διοίκηση ή/και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι στο νομικό πρόσωπο
 • η μη ύπαρξη καταδίκης των φυσικών προσώπων που ασκούν την διοίκηση ή/και είναι νόμιμοι εκπρόσωποι στο νομικό πρόσωπο, βάσει απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου για αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, για τέλεση σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος, το οποίο Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ δύναται να διαπιστώσει με οποιοδήποτε τρόπο
 • η μη θέση σε κατάσταση πτώχευσης, εκκαθάρισης, παύσης εργασιών, αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού, ή τελεί σε ανάλογη κατάσταση, βάσει του δικαίου της χώρας εγκατάστασης (όταν πρόκειται για αλλοδαπούς υποψήφιους)
 • η μη κίνηση εις βάρος του διαδικασίας κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία
 • η εκπλήρωση των ασφαλιστικών και των φορολογικών υποχρεώσεων του υποψηφίου νομικού προσώπου, τόσο κατά το δίκαιο του τόπου εγκατάστασης, όσο και κατά το ελληνικό δίκαιο.

Β. εφόσον διαθέτει τις απαραίτητες τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και ειδικότερα: – αποδεδειγμένη μέχρι σήμερα επαγγελματική ή επιστημονική δραστηριότητα
Γ. εφόσον διαθέτει την απαραίτητη οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ – ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι ενδιαφερόμενοι, φυσικά/νομικά πρόσωπα που πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής στον Κατάλογο, έχουν τη δυνατότητα, οποιαδήποτε χρονική στιγμή να αποστείλουν στο Σύνδεσμο των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ αίτηση εγγραφής με τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά ως εξής:

(1) Αίτηση Εγγραφής – Τρόπος Υποβολής
1.1. Η αίτηση του κάθε ενδιαφερόμενου πρέπει να περιλαμβάνει απαραίτητα, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην πρόσκληση. Αποστέλλεται είτε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ψηφιακά υπογεγραμμένη στο email του ΗΑΤΤΑ : project@hatta.gr , ή ταχυδρομικώς με επιστολή στα γραφεία του ΗΑΤΤΑ, στην διεύθυνση: HATTA Ξενοφώντος 14, 10557 Αθήνα 1ος Οροφος Πληροφορίες: κα Τατιάνα Φίλιππα και κα Γωγώ Αποστολοπούλου τηλ.: 210-9223522

Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα εξής στοιχεία:

 • Επωνυμία Νομικού Προσώπου ή Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου
 • Διεύθυνση
 • Σταθερά και κινητά τηλέφωνα επικοινωνίας
 • Διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e–mail)
 • Ιστοσελίδα (μόνο εφόσον υπάρχει)
 • Πεδίο παροχής υπηρεσιών – προμηθειών
 • Επαγγελματική εμπειρία στο Πεδίο παροχής Υπηρεσιών που επιλέξατε
 • ΑΦΜ & Δ.Ο.Υ.

ΣΗΜ Αιτήσεις που θα κατατεθούν μέσω τηλεομοιοτυπίας ΔΕΝ θα γίνονται δεκτές

*Θα τηρηθούν οι κανόνες εχεμύθειας και απόλυτης εμπιστευτικότητας στην υποβολή των δικαιολογητικών.
Επισυνάπτονται υποδείγματα αιτήσεων για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(2) Δικαιολογητικά Συμμετοχής
Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν:

Επισημάνσεις:

(Α) Με την Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του Ν 1599/1986 αφενός (i) βεβαιώνονται τα ανωτέρω στοιχεία της προσωπικής κατάστασης, έτσι ώστε να διασφαλίζεται ότι δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού και αφετέρου (ii) βεβαιώνεται η αλήθεια και ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων στην Αίτηση Εγγραφής και κυρίως όσον αφορά τις τεχνικές και επαγγελματικές ικανότητες και την οικονομική επάρκεια.
Επισημαίνεται ότι, για τα νομικά προσωπα, η υπεύθυνη δήλωση θα αφορά σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως τυχόν ειδικότερης πληρεξουσιότητας, α) τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές για τις Ο.Ε. και Ε.Ε. β) τους διαχειριστές για τις Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε. γ) τον Πρόεδρο, τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Δ.Σ. για τις Α.Ε. δ) τους νομίμους εκπροσώπους κάθε άλλου νομικού προσώπου.
Η Υπεύθυνη Δήλωση μπορεί να είναι υπογεγραμμένη ψηφιακά από το υπόχρεο φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου. Εάν υποβληθεί εγγράφως, θα φέρει βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από Κ.Ε.Π. ή άλλη αρμόδια αρχή.
Επισυνάπτεται έντυπο υπεύθυνης δήλωσης για φυσικά και νομικά πρόσωπα.

(Β) Σε περίπτωση υποψηφίων από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, ως προς τις Υπεύθυνες Δηλώσεις ζητείται το ισοδύναμο κατά το δίκαιο του κράτους –μέλους προέλευσης της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης συνοδευόμενο από επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.

Προαιρετικά Στοιχεία:
Οι υποψήφιοι δύνανται να υποβάλουν συμπληρωματικά στα παραπάνω οποιαδήποτε από τα παρακάτω στοιχεία κρίνουν απαραίτητα:

 • Επιπλέον στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου (άρθρο 75 του ν.4412/2016).
 • Επιπλέον στοιχεία σχετικά με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου (άρθρο 75 του ν.4412/2016). Ενδεικτικά:
  – εμπειρία στην υλοποίηση έργων των κατά περίπτωση ενεργειών τεχνικής βοήθειας
  – απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κλπ)
  – τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας
 • Στοιχεία σχετικά με την οικονομική ή/και χρηματοοικονομική επάρκεια του ενδιαφερόμενου φυσικού / νομικού προσώπου αναφορικά με το ύψος του κύκλου εργασιών ανά έτος (άρθρο 75 του ν.4412/2016).
 • Φορολογικά στοιχεία και βιογραφικό σημείωμα σε περίπτωση φυσικού προσώπου ή προφίλ εταιρείας, κατάλογος προσφερόμενων υπηρεσιών / υποδομών / προϊόντων και πελατολόγιο ή/και αντίστοιχος τιμοκατάλογος προϊόντων (κατά περίπτωση).

Επισημαίνεται ότι:

Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από προσφέροντες και υποψήφιους, κατά την εγγραφή τους στα μητρώα ή και μετά από αυτή, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο και πριν την ανάληψη οποιασδήποτε νομικής δέσμευσης, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα από τα απαραίτητα δικαιολογητικά που τεκμηριώνουν όλα τα παραπάνω (για παράδειγμα: φορολογική ενημερότητα, ασφαλιστική ενημερότητα, αντίγραφο ποινικού μητρώου κτλ).

Οι αιτούντες, φυσικά και νομικά πρόσωπα, αποδέχονται ότι τα ηλεκτρονικά μηνύματα που θα αποστέλλονται από Ο Σύνδεσμος των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων – ΗΑΤΤΑ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση email που έχουν δηλώσει οι ίδιοι στην αίτησή τους, επέχουν θέση κοινοποίησης και συνεπάγονται την έναρξη όλων των εννόμων συνεπειών και προθεσμιών.

Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε τα εξής έγγραφα:
Παράρτημα Ι – Τομεις Παροχης Υπηρεσιων
Αιτηση Εγγραφης Φυσικών Προσωπων
Αιτηση Εγγραφης Νομικών Προσωπων
Υπευθυνη Δηλωση Φυσικων Προσωπων
Υπευθυνη Δηλωση Νομικων Προσωπων

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων δείτε εδώ.