Ανάρτηση προσωρινού πίνακα επιτυχόντων, επιλαχόντων και απορριφθέντων υποψηφίων ωφελουμένων
(Γ’ Κύκλος)

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος υποψηφίων ωφελουμένων της πράξης «Ανάπτυξη δεξιοτήτων επιχειρηματικότητας σε άνεργους νέους για τη δημιουργία μικρών επιχειρήσεων τουριστικών υπηρεσιών στις περιοχές παρέμβασης των Στρατηγικών Βιώσιμης Αστικής Ανάπτυξης (ΣΒΑΑ) της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης» με κωδικό ΟΠΣ 5030537 (Γ’ Κύκλος – Αρ. Πρόσκλησης 7/2021) και μετά το πέρας της διαδικασίας ελέγχου της πληρότητας των αιτήσεων συμμετοχής και των προσκομιζόμενων δικαιολογητικών των ωφελούμενων, καθώς και της αξιολόγησης και βαθμολόγησης των αιτήσεων συγκροτήθηκε ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης Ωφελουμένων, ο οποίος περιλαμβάνει τους επιλεγέντες, τους επιλαχόντες και τους απορριφθέντες.

Ενστάσεις μπορούν να υποβληθούν εντός πέντε (5) ημερών από την ανακοίνωση των προσωρινών αποτελεσμάτων. Οι ενστάσεις θα γίνονται δεκτές από 19/5/2021 έως 25/5/2021 και ώρα 15:00. Οι ενστάσεις μπορούν να αποστέλλονται στο e-mail project@hatta.gr.

Σημειώνεται ότι λόγω των περιοριστικών μέτρων που ισχύουν προς αντιμετώπιση της πανδημίας του COVID-19 δεν είναι δυνατή η έγγραφη κατάθεση των ενστάσεων στα γραφεία του Συνδέσμου των εν Ελλάδι Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (ΗΑΤΤΑ).

Διευκρινίζεται ότι κατά την ένταξη στo πρόγραμμα κατάρτισης προηγούνται οι ωφελούμενοι στον Οριστικό Πίνακα Επιλεγέντων και Επιλαχόντων του πρώτου και δεύτερου κύκλου προσκλήσεων (Αρ. Πρόσκλησης 03/2019 και Αρ. Πρόσκλησης 06/2020).

Για τον Προσωρινό Πίνακα Επιτυχόντων & Επιλαχόντων πατήστε εδώ.

Για τον Προσωρινό Πίνακα Απορριφθέντων πατήστε εδώ.

Για το Έντυπο Υποβολής Ένστασης πατήστε εδώ